Zakres działalności

1. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń majątkowych i osobowych (w tym obsługa zakładów ubezpieczeń, brokerów ubezpieczeniowych, prowadzenie negocjacji, sporządzanie opinii prawnych oraz dochodzenie roszczeń. Radca prawny dr hab. Dariusz Fuchs jest jedynym reprezentantem Polski w grupie eksperckiej opracowującej projekt regulacji umowy ubezpieczenia dla Komisji Europejskiej.

2. Kompleksowa obsługa spółek prawa handlowego oraz klientów indywidualnych 
w sprawach z zakresu:

 • prawa cywilnego oraz prawa handlowego (w tym sporządzanie umów oraz uczestniczenie w negocjacjach, zakładanie i organizacja podmiotów gospodarczych);
 • prawa budowlanego (w tym obsługa deweloperów) i lokalowego;
 • prawa ochrony konsumentów (w tym roszczenia z rękojmi i gwarancji, a także reprezentowanie przedsiębiorców w sporach z konsumentami);
 • prawa przewozowego i transportowego;
 • prawa geologicznego i górniczego (w tym prowadzenie postępowań o naprawienie szkód górniczych);
 • prawa europejskiego (w szczególności w zakresie regulacji swobody świadczenia usług finansowych, prawa przewozowego oraz dóbr kultury, a także międzynarodowego prawa handlowego);
 • prawa bankowego;
 • prawa zamówień publicznych (tym obsługa zamawiających oraz wykonawców, występowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą);
 • prawa obrotu nieruchomościami;
 • prawa medycznego (w tym reprezentacja jednostek opieki zdrowotnej);
 • prawa telekomunikacyjnego.

3. Reprezentowanie osób uprawnionych w ramach rewindykacji mienia, szczególnie zwrotu mienia zaburzańskiego.

4. Dochodzenie roszczeń, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych oraz egzekucyjnych.

5. Prowadzenie postępowań przed krajowym i międzynarodowym arbitrażem.