Publikacje

Wykaz opublikowanych prac


I. Podręcznik akademicki- współautorstwo

(Współautorzy: E. Kowalewski, D. Fuchs, W.W. Mogilski, M. Serwach), Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz-Toruń 2006 ss. 788.


II. Działalność naukowa 
Publikacje zagraniczne - autorskie

1) The Principles of the Activity of Holding in Polish Legislation „International Company and Commercial Law Review” nr 12/1996, s. 453-454;

2) Umowa ubezpieczenia w prawie anglosaskim, Jurisprudencjia t. 16/2000, s. 168 – 179, wyd. Litewska Akademia Prawa;

3) EU - Association of Poland and the issue of the approximation of legislation part I „Europäisches Forum 1995” nr 6/1995 s. 9 (wspołautor. E. Prokopienko);

4) EU - Association of Poland and the issue of the approximation of legislation part II Europäisches Forum 1995” nr 10/1995 s. 6 (współautor E. Prokopienko);

5) Insurance Holding Company in Polish Commercial Regulations – Some Observations w: R. Holly, A. Nowak (red.) Insurance in the Polish Segment of the European Market AD 2004, Warszawa 2004 s. 146-152;

6) The Role of Economic Insurance Law in Legislative Education w: R. Holly, A. Nowak (red.) Insurance in the Polish Segment of the European Market AD 2004, Warszawa 2004, s. 272-275;

7) Tłumaczenie na język polski  tekstu (przekazanego w grudniu 2007 Komisji Europejskiej) Insurance Restatement (współautor w 50% Ł. Szymański);

8) Ecological Insurance as  show by the ex ample of third party liability Insurance. Sellected issues w: The Insurance of catastrofic risk in the European Union and the global changes, Katowice 2007, s. 275-284;

9) Współautorstwo w: Principles of European Insurance Contract Law (PEICL), Munich, 2009, wiele razy na poszczególnych stronach, a dodatkowo autorstwo tłumaczenia zawarte na stronach: 473-500.


III. Publikacje krajowe - autorskie

1) Instytucja holdingu w tworzeniu rynku usług ubezpieczeniowych „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach” nr 139/1995  s.147-158;

2) Umowa ubezpieczeniowa - umową wzajemną czy tylko dwustronnie zobowiązującą? „Wiadomości ubezpieczeniowe” nr 7,8,9/1995 s. 30-35;

3) Głos w dyskusji nad programem nauczania prawa ubezpieczeń gospodarczych „Przedmioty prawnicze i ubezpieczeniowe w procesie kształcenia ekonomistów. Materiały ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w Poznaniu w dniach 21-22. 09. 1995” Poznań 1995 s. 67-69;

4) Holding bankowy w państwach Beneluksu - szkic prawnoporównawczy. „Bank i Kredyt” nr 9/1995, s. 55-61;

5) Ochrona własności przemysłowej na Europejskim Rynku Wewnętrznym - Popowo 12 13. 05. 1995 „Monitor Prawniczy” nr 8/1995 s. 238;

6) Pojęcie katastrofy, wypadku i kolizji drogowej - de lege lata i de lege ferenda „Ruch drogowy, jego organizacja a bezpieczeństwo na jezdni” Katowice 1995 s. 7-13;

7) Postępowanie uczestnika ruchu drogowego w razie wypadku, katastrofy i kolizji (współautor: S. Dziadek) „Prawne regulacje pracy w podmiotach transportu i spedycji” Katowice 1995 s. 76-85;

8) Kilka uwag o polskim holdingu (współautor: Z. Łabno) „Rzeszowskie Zeszyty Naukowe »Prawo - Ekonomia«” t. XVIII/1995, s. 89-92;

9) Wybrane zagadnienia ubezpieczeń w transporcie i spedycji (współautor: J. Figura) „Przegląd Komunikacyjny” nr 1/1996, s. 1-4;

10) Współpraca pomiędzy nadzorem górniczym, samorządami terytorialnymi a przedsiębiorstwami górniczymi w warunkach nowego prawa górniczego (współautorzy: R. Fuchs, M. Wanot) „III Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych. Ustroń-Zawodzie 24-26. 09.1995” Katowice 1995, s. 73-84;

11) XIII Konferencja Transportu: Prawo pracy w krajowym i międzynarodowym transporcie samochodowym (współautorzy: J. Filipczyk, B. Kos) „Dom Ekonomisty. Biuletyn naukowo - informatyczny” nr 4/1994, s. 18-20;

12) Prawne regulacje pracy w podmiotach transportu i spedycji. Sprawozdanie z konferencji „Prawne regulacje pracy w podmiotach transportu i spedycji” Katowice 1995, s. 7-8;

13) Regulacja holdingu finansowego w prawie federalnym USA „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” nr 4/1996, s. 17-23;

14) Podstawy funkcjonowania holdingu w prawodawstwie Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej. Próba porównania. „Monitor Prawniczy” nr 2/1996, s. 50-53;

15) Charakterystyka instytucji holdingu - uwagi prawnoporównawcze „Prawo Bankowe” nr 3/1996, s. 117-124;

16) Polityka Transportowa Unii Europejskiej i wynikające z niej konsekwencje dla polskiego rynku transportowego (J. Filipczyk współautor) „Prace Naukowe AE” Katowice 1996, s. 1-62;

17) Aspekty prawne ubezpieczenia szkód ekologicznych wyrządzonych przez działalność górniczą „Wiadomości Ubezpieczeniowe” nr 1,2/1996, s. 15-19;

18) Zagadnienia prawne rekultywacji gruntów zdegradowanych lub zdewastowanych na skutek działalności górniczej w: „Gospodarka odpadami i rekultywacja” Katowice 1996, s. 8-12;

19) Wykluczenia akcjonariusza ze spółki „Monitor Prawniczy” nr 11/1996, s. 403-405;

20) Tworzenie i funkcjonowanie akcyjnych grup kapitałowych. Zagadnienia prawne „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” nr 11/1996, s. 2-5;

21) Holding bankowo - ubezpieczeniowy „Prawo Bankowe” nr 4/1996, s. 94-100;

22) Ubezpieczenia szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w środowisku [w:] Ochrona środowiska terenów górniczych, Katowice 1996, s. 311-317;

23) Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej na Europejskim Rynku Wewnętrznym a projekt dyrektywy o umowie ubezpieczenia „Rejent” nr 10/1997, s.75-97;

24) D. Fuchs, Z. Łabno, Instytucja holdingu bankowego w ustawodawstwach USA i Niemiec, AE Katowice, 1996, s. 100;

25) Spółka cicha - wyłączenie wspólnika w świetle obowiązujących przepisów, Monitor Prawniczy nr 6/1997, s. 226-228;

26) Możliwość wykluczenia wspólnika w spółce cywilnej, Monitor Prawniczy nr 5/1997, s. 181-185;

27) Wyłączenie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Monitor Prawniczy nr 7/1997, s. 264-266;

28) Ustąpienie wspólnika ze spółki jawnej i komandytowej, Monitor Prawniczy 9/1997, s. 352-354;

29)   Reguły konkurencyjne w UE a fuzje i porozumienia firm transportowych, Przegląd Komunikacyjny nr 8 – 9/1998, s. 34 – 37;

30) Umowa ubezpieczenia w prawodawstwie Unii Europejskiej a reforma polskiego prawa ubezpieczeniowego. Prawo Asekuracyjne nr 2/1998, s. 39-48;

31) Wybrane cechy umowy ubezpieczenia majątkowego, Prawo Asekuracyjne nr 4/1999;

32) Zastaw na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jako forma zabezpieczenia wierzytelności bankowych współautor P. Malinowski), Bank i Kredyt nr 10/1999;

33) Regulacja koasekuracji w prawodawstwie Unii Europejskiej, Radca Prawny nr 2/1999;

34) Działalność ubezpieczeniowa w świetle Konwencji Brukselskiej – Lugano o jurysdykcji i wykonaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i gospodarczych, Rejent nr 9/1999;

35) Wybrane zagadnienia ochrony konsumenta usługi ubezpieczeniowej Prawo Asekuracyjne nr 4/2000 s. 4 - 20;

36) Znaczenie regulacji ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny dla ubezpieczeń gospodarczych, cz. 1 Prawo Asekuracyjne nr, 3/2001;

37) Znaczenie regulacji ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny dla ubezpieczeń gospodarczych, cz.2 Prawo Asekuracyjne nr 4/2001;

38) Założenia prawa ochrony środowiska w traktatach europejskich, w Szkoła gospodarki odpadami, Kraków 2001;

39) Znaczenie przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska w: Profilaktyka oraz usuwanie ujemnych wpływów eksploatacji górniczej na środowisko w ROP, Katowice 2001;

40) Ewolucja reguł konkurencji w odniesieniu do europejskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych, Kwartalnik Prawa Prywatnego nr 3/ 2002, s. 169 – 185;

41) Zakres obowiązku prewencji w prawie ubezpieczeń gospodarczych. Uwagi na tle art. 826 kodeksu cywilnego, Prawo Asekuracyjne nr 2/2004, s. 37 - 48;

42) Ewolucja regulacji zakresu swobody świadczenia transgranicznych usług ubezpieczeniowych w: Rola i Znaczenie Fnduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po Integracji Polski z Unią Europejską, Zeszyty Naukowe PAN, Warszawa, 2004, s. 163 – 172;

43)  Charakter prawny art. 814 kodeksu cywilnego. Rozważania na temat czasowych aspektów  odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, Palestra 2004;

44)  Recenzja E. Kowalewski, T. Sangowski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz,  zamieszczona w Prawie Asekuracyjnym nr 4/ 2004, s. 84 – 87;

45) Rzeczpospolita z dnia 18 września 2008, strona C, opinia dla Rzeczpospolitej pt.:  Składki są bezpieczne;

46) Ochrona prawa własności w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w: Ochrona środowiska w planach zagospodarowania przestrzennego miast i gmin w subregionie zachodnim województwa śląskiego, Katowice  - Rybnik 2008, s. 25- 31;

47) Niedopuszczalność zastosowania 384 k.c. do umowy ubezpieczenia wobec wejścia w życie 805 par.4 k.c, s. 45 – 52; autorstwo: Sprawozdanie z seminarium „ Project Group on Restatement of European Unsurance Contract Law, Lucerna 4 – 7 lipca 2007 ,s. 162 – 163,  Rozprawy ubez pieczeniowe nr 3/2007;

48) Właściwość sądu i właściwość prawa w europejskich ubezpieczeniach gospodarczych, Prawo Asekuracyjne nr 2/2008, s. 49-65;

49) Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na tle orzecznictwa sądowego, Zeszyty Prawnicze 7.1/2007, s. 123-143;

50) Art.829 k.c. w Grupówkach, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, s.39-40;

51) Mediacja na tle alternatywnych sposobów  rozpatrywania transgranicznych sporów ubezpieczeniowych w prawie wspólnotowym w: H. Duszka-Jakimko, S. L. Stadniczenko (red.), Alternatywne formy rozwiązywania sporów w teorii i praktyce. Wybrane zagadnienia, Opole 2008;

52) Implikacje spełnienia świadczenia kulancyjnego przez ubezpieczyciela w szczególności dla jego prawa regresu wobec sprawcy szkody, Przegląd Prawa Handlowego nr 7 z 2009, s. 24-28;

53) Refleksje o dopuszczalności umownego wprowadzania klauzul determinujących odpowiedzialność ubezpieczyciela w ubezpieczeniu OC w świetle przepisów o przedawnieniu roszczeń majątkowych., Rozprawy ubezpieczeniowe nr 2/2008, s. 5-12;

54) Sprawozdanie z seminarium, Rozprawy ubezpieczeniowe nr 2/2008, s. 143-144;

55) Recenzja książki dr K. Ludwichowskiej, Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe, Rzoprawy ubezpieczeniowe nr 2/2008, s.163-164;

56) Charakter prawny polisy ubezpieczeniowej w prawie polskim a przedmiotowy zakres zastosowania Konwencji Wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 roku. Przyczynek do wykładni norm międzynarodowego prawa handlowego., Rozprawy Ubezpieczeniowe nr 1/2009;

57) Recenzja : Magdalena Szczepańska, Ubezpieczenia na życie. Aspekty prawne, Wolters Kluwer Polska sp. z o. o., Warszawa 2008, Rozprawy ubezpieczeniowe nr 1/2009;

58) Recenzja: K. Malinowska, Umowa ubezpieczenia w  Europie bez granic’ Bydgoszcz – Warszawa 2008, Prawo Asekuracyjne nr 1/2009, s. 77- 79;

59)   Implementacja dyrektywy reasekuracyjnej do polskiego porządku prawnego ( wspólautorzy: E. Kowalewski, M. Ziemiak), Prawo Asekuracyjne nr 2/2009, s. 15-43;

60)   Jak prawo ubezpieczeniowe może pomóc w kryzysie? w: A. Nowak, S. Nowak, A. Sopoćko, Rynki finansowo-ubezpieczeniowe w warunkach kryzysu, Warszawa 2009;

61)   Uwagi dotyczące roszczeń regresowych ubezpieczyciela wobec odpowiedzialnego za szkodę na przykładzie roszczeń wobec zarządcy;

nieruchomości wspólnej, Rozprawy Ubezpieczeniowe nr 7 (2/2009)., s. 77-82;

62)   Charakter prawny polisy ubezpieczeniowej w prawie polskim  a przedmiotowy zakres zastosowania Konwencji Wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980r. Przyczynek do wykładni norm międzynarodowego prawa handlowego, Rozprawy Ubezpieczeniowe nr 6 ( 1/2009) s,. 19-28;

63)   Insurance Restatement jako przykład jednolitego prawa wspólnotowego o umowie ubezpieczenia, Studia ubezpieczeniowe nr 127,Poznań 2009, s,. 307-314;

64)   Restatement of European Insurance Contract Law a koncepcja polskiego kodeksu ubezpieczeń w: E. Kowalewski (red.) O potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczeń, Toruń 2009, s. 125-142;

65) Dopuszczalność umowy ubezpieczenia wstecznego w prawie polskim i wspólnotowym w: W Sułkowska (red.) Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kraków 2009, s. 177-184;

66)  (wspóautor: G. Mikś), Wpływ nowelizacji przepisów o umowie ubezpieczenia na prawa i obowiązki jednostki samorządu terytorialnego jako strony umowy ubezpieczenia zawieranej zgodnie z prawem zamówień publicznych, Prawo Asekuracyjne, s. 54-66;

67)  The European Restatement Contract Law a grupowe ubezpieczenia na życie w: E. Kowalewski, Ubezpieczenia grupowe na życie a prawo zamówień publicznych, wydawnictwo TNOiK, Toruń 2010, s. 185-197;

68) Dopuszczalność roszczeń regresowych instytucji zabezpieczenia społecznego z państw Unii Europejskiej wobec polskiego ubezpieczyciela OC ubezpieczonego-odpowiedzialnego za szkodę, Zeszyty Prawnicze nr 10.1 z 2010, wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. 191-202;

69) komentarz w: Aleksandra Brodecka-Chamera i inni, Prawo Ubezpieczeń gospodarczych, Tom II, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 15-113;

70)  Obowiązki prewencyjno-ratownicze wspólnoty mieszkaniowej jako specyficznego podmiotu stosunku ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątkowych-uwagi na tle art. 826 k.c., Rozprawy ubezpieczeniowe nr 8 ( 1/2010), s. 64- 71;

71)  Komentarz w: z. Brodecki, Małgorzata Serwach, M. Glicz,(red.), Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Tom I, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 89-93; 600-626; 640-647; 1068-1092;

72) Insurance Restatement jako europejski instrument opcjonalny służący regulacji umowy ubezpieczenia, Rozprawy Ubezpieczeniowe nr 9 ( 2/2010), s. 126-133;

73) tłumaczenie z języka angielskiego Insurance Restatement w: Rozprawy Ubezpieczeniowe nr 9 ( 2/2010), s. 134-155;

74) Sprawozdanie w: Rozprawy Ubezpieczeniowe nr 9 ( 2/2010), s. 184-186.


IV. Wykaz publikacji naukowych pod redakcją

1) Ochrona konsumenta usługi ubezpieczeniowej oraz pojecie ryzyka w prawie anglosaskim w: Modelowanie preferencji a ryzyko ’99 (red) T. Trzaskalik, Katowice 1999;

2) Normy kolizyjne w ubezpieczeniach. Próba porównania (na przykładzie rozwiązań europejskich) w: II i III Filar Ubezpieczeń Emerytalnych, A. Rączaszek (red), Katowice 1999;

3) Wybrane zagadnienia autonomii kolizyjnoprawnej stron umowy ubezpieczenia majątkowego w dyrektywach II i III generacji europejskiego prawodawstwa ubezpieczeniowego w: Finanse, banki i Ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. Tom III Ubezpieczenia , Poznań 2000;

4) Encyklopedia prawa bankowego W. Pyzioł (red) hasła: 

       a/ Konsolidacja banków, 

       b/ Przejęcie banku, 

       c/ Bank dominujący, 

       d/ Bankowa grupa kapitałowa, 

      Warszawa 2000r ( i kolejne aktualizacje).

5) Koncentracja przedsiębiorstw przewozowych w świetle III dyrektywy dotyczącej fuzji spółek a prawo konkurencji UE: Konsekwencje dla Polski w: S. Dziadek (red.) Transport i spedycja, Katowice 1998, s. 243-253;

6) Zarys regulacji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w europejskim prawie wspólnotowym, w: S. Dziadek, A. Lipińska – Słota (red.), Szanse i zagrożenia funkcjonowania przedsiębiorstw transportu, spedycji i łączności w warunkach jednolitego europejskiego rynku transportowego, Katowice 2001, s. 257-264;

7) Znaczenie ratyfikacji przez RP Konwencji z Lugano dla właściwości sądu w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, C. Mik (red.), Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej, Toruń 2001;

8) Holding ubezpieczeniowy w prawodawstwie polskim oraz wspólnotowym w: B. Gnela, R. Szostak (red.) Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej, Kraków 2001;

9) Reforma wspólnotowej regulacji ubezpieczeń na życie a stan rozwoju europejskiego prawa kontraktów w : C. Mik (red.) Unia Europejska w dobie reform ( Konwent Europejski I Biała Księga), Toruń 2004r. s. 443-458;

10) Hasła w elektronicznym wydaniu Encyklopedii Usług Turystycznych (wyd. Lexis Nexis) ss. ( w znormalizowanym wydruku: 21 stron);

11) Wpływ wejścia w życie przepisów tzw. pakietu ustaw ubezpieczeniowych na charakterystykę cech umowy ubezpieczenia w: Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Zakamycze 2005, s . 915-929;

12) Redakcja merytoryczna materiałów konferencyjnych zamieszczonych  w nr 4.2 Zeszytów Prawniczych UKSW oraz autorstwo: Wstępu: s. 7 – 8 oraz : Pojęcie ryzyka i jego umiejscowienia ( lokalizacji) w prawie ubezpieczeń gospodarczych, s. 237-254;

13) Swoboda świadczenia usług w świetle nowego prawa ubezpieczeniowego w: T. Sangowski, Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń, Warszawa 2005, s.77-92;

14) Konsekwencje nowelizacji art. 805 §1 kodeksu cywilnego dla umowy ubezpieczenia w: Problemy nowelizacji przepisów o umowie ubezpieczenia ( red. M. Orlicki, J. Pokrzywniak), wyd. Branta, wrzesień 2005 rok, s. 17;

15) redakcja merytoryczna materiałów , recenzje oraz autorstwo: Kilka uwag o obowiązywaniu wzorców w umowie ubezpieczenia w świetle nowelizacji art. 384 oraz art. 812 kodeksu cywilnego, s. 97 – 102; współautorstwo – wraz z E. Kowalewskim : Założenia reformy kodeksu cywilnego w zakresie umowy ubezpieczenia, s. 31 – 43; autorstwo: Sprawozdanie z obrad I zespołu problemowego „ Prawne uregulowania rynku ubezpieczeniowego, s. 221 – 224; autorstwo: Podsumowanie, s. 225 – 229  w publikacji: Umowa ubezpieczenia. Dyskusja nad formą prawną i treścią unormowań, Wydanie II uzupełnione, Warszawa 2008;

16) Wpływ państwa na tworzenie systemów kompensacji następstw ryzyka katastroficznego na przykładzie zagrożeń wodnych w: Ochrona środowiska na terenach górniczych  podziemnych i odkrywkowych zakładów górniczych w subregionie zachodnim województwa śląskiego, Racibórz, październik 2007, s. 33 -37;

17) Umowa koasekuracji  - stan obecny i postulowany w: Europeizacja prawa prywatnego. Tom I, Warszawa 2008, s. 225-243;

18)    Znaczenie ustawowej definicji zdarzenia losowego dla ubezpieczeń ekologicznych w: Zarządzanie rozwojem. Aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, Warszawa 2007, s. 659-673.


V. Udział w seminariach w związku z członkostwem
w  Insurance Restatement Group

Radca prawny dr Dariusz Fuchs jest jedynym reprezentantem polskich ośrodków akademickich (i Rzeczpospolitej Polskiej jako państwa członkowskiego UE) w tej kilkunastoosobowej grupie eksperckiej, przygotowującej przepisy o umowie ubezpieczenia dla Komisji Europejskiej.

1/ 21-th Workshop of the Restatement Group, Budapeszt, 2 – 5 kwietnia 2008 roku (aktywny udział jako członek tego zespołu podczas obrad; formuła seminariów zakłada dyskusję,nie ma referatów w tradycyjnym rozumieniu);

2/ 24-th Workshop of the Restatement Group,   4 – 7 stycznia Saloniki 2009 roku (aktywny udział jako członek tego zespołu podczas obrad; formuła seminariów zakłada dyskusję, nie ma referatów w tradycyjnym rozumieniu);

3/ Seminarium Insurance Restatement, (20 – 22 stycznia 2010, Wiedeń), raport dot. Regulacji ubezpieczeń grupowych w Polsce, udział  w opracowywaniu projektów regulacji dla Komisji Europejskiej;

4/ Seminarium Insurance Restatement (22-25 września Walencja), udział w opracowywaniu projektów regulacji dla Komisji Europejskiej dot. Regresu zwrotnego w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC;


VI. Udział w realizacji programów badawczych

Wzajemność umowy sprzedaży w świetle konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 roku, badania własne, Akademia Ekonomiczna im. A. Mielęckiego, ( maszynopis powielony) Katowice 2002.