Aktualności

Przedstawiamy kilka kolejnych publikacji wydanych w latach 2022-2023, współautorstwa lub autorstwa dr hab. Dariusza Fuchsa.

1. (współautorstwo raz z T. Cyrol): Mediacja Cywilna - Komentarz, Warszawa 2022.

2. Czy istnieje prawo ubezpieczeń gospodarczych, czyli nt. przymiotników w prawie ubezpieczeniowym?, w: Problemy Pogranicza Prawa Cywilnego, R. Szczepaniak (red.), Warszawa 2022.

3. Działalność brokera w kontekście prewencji szkodowej (współautor: K. Malinowska), w: Nowa rzeczywistość wyzwaniem dla brokera. Katalog szans i zagrożeń, M. Kawiński (red.), K. Malinowska (red.) Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Warszawa 2022.Informujemy, że dr hab. Dariusz Fuchs został powołany w skład Komitetu ds. Publikacji i Legislacji polskiego Oddziału AIDA, afiliowanego przy Akademii Leona Koźmińskiego.Z przyjemnością przedstawiamy kilka wybranych publikacji wydanych w latach 2022-2023, których autorem lub współautorem był dr hab. Dariusz Fuchs.

1. D. Fuchs, Insurance triad - sum insured, value insured and indemnity according to Articles824 and 824 1 of the Polish Civil Code, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2022.

2. (współautorstwo raz z Ł. Żarnowiec): Ubezpieczenia gospodarcze w działalności samorządu terytorialnego, Warszawa 2023.

3. Projekt prawa jednolitego w umowie reasekuracji (PRICL) jako propozycja dla polskiego prawodawcy, w: Prawne zagadnienia międzynarodowego obrotu cywilnego i handlowego, E. Figura-Góralczyk, R. Flejszar, B. Gnela, P. Mostowik (red.), Warszawa 2023, wyd. C.H. Beck.16 marca 2023 r. dr hab. Dariusz Fuchs został powołany w skład Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym. Komitet ten został założony jako organ doradczy Rzecznika Finansowego w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poprzez ścisłe współdziałanie z instytucjami naukowymi oraz naukowo-dydaktycznymi. W jego skład wchodzą uznane autorytety z dziedziny ochrony konsumenta i rynku finansowego z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych.22 października 2022 r. dr hab. Dariusz Fuchs uczestniczył jako prelegent w szkoleniu "Mediacje - przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora" zorganizowanego przez Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji.13 października 2022 r. dr hab. Dariusz Fuchs wygłosił referat pt. "Odpowiedzialność odszkodowawcza przedsiębiorcy górniczego na tle regulacji kodeksu cywilnego - zagadnienia wybrane" w ramach XXVII Konferencji Naukowo-Technicznej "Ochrona środowiska na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego" organizowana przez Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Rybniku pod Honorowym Patronatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Prezydenta Miasta Rybnik. Zarazem przewodniczył sesji I na tejże Konferencji.3 października 2022 r. WKWyborcza podjęła uchwałę o spełnieniu przez prof. UKSW dr hab. Dariusza Fuchsa warunków do wejścia w skład Rady Dyscypliny Nauk Prawnych.1 lipca 2022 roku dr hab. Dariusz Fuchs otrzymał powołanie w skład Rady Programowej kwartalnika „Prawo Asekuracyjne”.23 czerwca 2022 roku na podstawie uchwały Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr hab. Dariusz Fuchs uzyskał stanowisko profesora uczelni.22 czerwca 2022 roku dr hab.. Dariusz Fuchs wygłosił referat w ramach seminarium pt. „Odpowiedzialność odszkodowawcza przedsiębiorcy górniczego na tle regulacji kodeksu cywilnego” zorganizowanego przez Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Rybniku. Seminarium odbyło się w ramach przygotowania do XXVII konferencji naukowo-technicznej pt. „Ochrona środowiska na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”.W pozycji pod redakcją: M. Orlickiego, J. Pokrzywniaka i A. Raczyńskiego (Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych- nowe spojrzenie na znaną instytucję, Poznań 2021) opublikowano tekst D. Fuchsa pt. "Jurysdykcja w sporach z zakresu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych w świetle rozporządzenia Bruksela I bis na tle rozwoju europejskiego prawa ubezpieczeniowego".


Informujemy, że nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukaże się pozycja zatytułowana; "Mediacja cywilna. Komentarz" autorstwa dr T. Cyrola oraz Dariusza Fuchsa.


Z przyjemnością informujemy, że podczas X jubileuszowej konferencji AIDA w dniach 3-4 czerwca 2022 roku Dariusz Fuchs został poproszony o wygłoszenie referatu pt. "Zdolność sądowa zagranicznego zakładu ubezpieczeń i jego oddziału według prawa polskiego".


18 czerwca 2021 r. dr hab. Dariusz Fuchs wygłosił referat pod tytułem "Projekt prawa jednolitego o umowie reasekuracji (PRICL) jako propozycja dla polskiego ustawodawcy" podczas V zjazdu katedr prawa prywatnego międzynarodowego organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.


13 października 2021 r. dr hab. Dariusz Fuchs uczestniczył jako prelegent w szkoleniu "Mediacje-przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora" zorganizowanego przez Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji.


Z przyjemnością informujemy, że na mocy uchwały nr 3/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 13.10.2020 r. nadano stopień naukowy doktora habilitowanego mecenasowi Dariuszowi Fuchsowi.


16.07.2020 r. Dariusz Fuchs prowadził wernisaż w związku z ekspozycją w Halo! Rybnik plansz obiektów pozostałych po zlikwidowanych kopalniach ROP. Wystawa trwała od 23.06.2020 do 25.07.2020 r.


Ukazała się publikacja pt. Szlakami zabytków techniki ROW ( Rybnik 2020), w której opracowaniu brał udział Dariusz Fuchs. Wydawcą ww. książki jest Fundacja Kopalń Zlikwidowanych Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.


Informujemy, że w kwartalniku "Prawo Asekuracyjne" nr. 2 (103) 2020 opublikowano artykuł Dariusza Fuchsa pt. "Obowiązki (powinności) prewencyjne w świetle prawa prywatnego i publicznego scilicet spei permultum sed rei paulum".


D.Fuchs został zaproszony do prowadzenia zajęć w ramach szkolenia online "Mediacje -przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora", które będzie się odbywać w dniach 12.09 do 27.09.2020 r.  Szkolenie jest organizowane przez Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WPiA UŚ.Z przyjemnością informujemy że nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się w czerwcu 2020 r. pozycja pt."Kontrakty na rynku ubezpieczeń"  pod redakcją naukową D.Fuchsa, K.Malinowskiej i D.Maśniak.      


Dnia 20 maja 2019 r., w trakcie zebrania Katedry Prawa Europejskiego i Katedry Prawa Ochrony Środowiska, Dr Dariusz Fuchs wygłosił referat pt.: Project of European Insurance Contract Law; jako instrument opcjonalny – wnioski dla polskiego prawodawcy.


Dnia 7 czerwca 2019 r. podczas konferencji pt.: XI Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo w Internecie. Analityka Danych, zorganizowanej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, został zaprezentowany referat autorstwa r.pr. Pawła Sawickiego oraz r.pr. Dariusza Fuchsa, zatytułowany „Analityka danych w ubezpieczeniach gospodarczych”. 


Dnia 7 czerwca 2019 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Dariusz Fuchs współprowadził wraz z prof. UKSW dr hab. Markiem Świerczyńskim wystąpienie dot. "Statusu prawnego zarządcy sukcesyjnego". Wystąpienie było częścią Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej".Dnia 14 czerwca 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Dariusz Fuchs wygłosił prelekcję pt. "Jurysdykcja w sporach z międzynarodowej gwarancji ubezpieczeniowej". Prelekcja ta była częścią Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Aktualne problemy prawa prywatnego międzynarodowego".


Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach Dr Dariusz Fuchs został wpisany na listę stałych mediatorów.


Dr Dariusz Fuchs, decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, został wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.


Dnia 12 grudnia 2018 r., w Hotelu Gorczowski (Chorzów, ul. Batorego 35), odbędzie się  konferencja - "Mediacja w Biznesie". Dr Dariusz Fuchs został zaproszony do poprowadzenia jednego z wykładów pierwszego panelu, pod tytułem: "Mediacje gospodarcze w praktyce przedsiębiorców i mediatorów".


Dr Dariusz Fuchs został zaproszony do wygłoszenia referatu pt. "Spójność europejskiego projektu PEICL z regulacją polskiego kodeksu cywilnego w świetle art.807 kc.c", podczas konferencji zorganizowanej przez Wydział  Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, w dniach 18-19.10.2018 r.Dr Dariusz Fuchs został wyznaczony Mediatorem Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Katowicach.

Dr Dariusz Fuchs został członkiem Komitetu Strategicznego AIDA - Association Internationale de Droit des Assurances. http://www.aida.org.uk/

Miło nam poinformować, że dr Dariusz Fuchs został zaproszony do członkostwa w Europejskim Instytucie Prawa w Wiedniu. Więcej informacji o działalności instytutu można uzyskać na stronie internetowej:
https://e-justice.europa.eu/content_european_law_institute-178-pl.do


W dniu 26 maja 2017r. dr Dariusz Fuchs, na prośbę Izby Komorniczej w Warszawie,
w ramach zajęć organizowanych przez Izbę dla aplikantów komorniczych, poprowadził wykład z zakresu Prawa Prywatnego Międzynarodowego. 


W dniu 15 maja 2017r. dr Dariusz Fuchs przeprowadził szkolenie dla radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach dotyczące tematyki roszczeń z umowy ubezpieczenia w świetle Kodeksu Cywilnego (z uwzględnieniem ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawy o pośrednictwie). Szkolenie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Szafranka 7 w Rybniku.


Miło nam poinformować, że dr Dariusz Fuchs został członkiem Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego, którego celem jest prowadzenie prac przez środowisko naukowe w zakresie nowej kodyfikacji cywilnej. Założeniem APKC jest kontynuowanie  prac nad przygotowaniem projektu nowego kodeksu cywilnego, które zostały przerwane w grudniu 2015r. w związku z zakończeniem prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości. Więcej informacji o Akademickim Projekcie Kodeksu Cywilnego można znaleźć na stronie internetowej:http://www.projektkc.uj.edu.pl


Już po raz kolejny dr Dariusz Fuchs został członkiem Sekcji Praw Człowieka i Biznesu Instytutu Allerhanda. Głównym polem działania tejże sekcji jest podejmowanie działań w celu pogłębienia wiedzy w zakresie relacji istniejących pomiędzy prawami człowieka i biznesem w szczególności poprzez badania naukowe, publikacje, organizowane konferencje, wykłady i szkolenia.  Szczegóły dotyczące działania sekcji znajdują się na stronie internetowej Instytutu Allerhanda: http://www.allerhand.pl/index.php/pl/home/961-reaktywacja-sekcji-praw-czlowieka-i-biznesu.html


W dniu 25 sierpnia 2016r. podczas I Międzynarodowego Forum Stolarki w Zegrzu,
dr Dariusz Fuchs poprowadzi blok dyskusyjny dotyczący konkurencji w branży stolarskiej na rynku polskim i zagranicznym. Jednym z kluczowych zagadnień poruszonych podczas dyskusji będzie problematyka wpływu znajomości prawa międzynarodowego na sukces powodzenia działalności w tej branży.  


Z radością informujemy, iż nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się monografia autorstwa aplikanta radcowskiego Jakuba Pokoj pt.: „Wywłaszczenie i nacjonalizacja nieruchomości na tle reform rolnych w Polsce po 1918 roku. Studium prawnohistoryczne” (Kraków 2016). 


W dniach 6 ­– 8 maja 2016 roku aplikant radcowski Jakub Pokoj, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ, wziął czynny udział w XXII Forum Młodych Historyków Prawa, które odbyło się w stolicy Serbii, Belgradzie. Zjazd został zorganizowany przez Association of Young Legal Historians, którego Jakub Pokoj jest członkiem. Tegoroczna sesja poświęcona była problematyce źródeł prawa i przemian w ich strukturze. Jakub Pokoj wygłosił referat poświęcony problematyce wytycznych wymiaru sprawiedliwości i ich charakteru w kontekście katalogu źródeł prawa oraz pełnił funkcję moderatora jednego z paneli konferencyjnych. 


Dr Dariusz Fuchs poprowadzi szkolenie organizowane przez Regionalną Izbę Przemysłowo - Handlową w Gliwicach pod tytułem: "Jak interpretować nowe zmiany w prawie zamówień publicznych". Celem szkolenia jest przybliżenie ostatnich zmian, które zostały wprowadzone do prawa zamówień publicznych w związku z procedurą wdrażania do polskiego porządku prawnego dyrektyw UE dotyczących udzielania zamówień publicznych. Więcej informacji o szkoleniu można uzyskać pod numerem telefonu 32 231 99 79 lub kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej: organizator@riph.com.pl


Już po raz drugi dr Dariusz Fuchs uczestnicząc w posiedzeniach konkursowych jako Arbiter wziął czynny udział w współtworzeniu II Ogólnopolskiego Moot Court z Arbitrażu Handlowego zorganizowanego przez Grupę Lokalną Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Warszawa we współpracy z Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.


Informujemy, że dr Dariusz Fuchs został zaproszony do udziału w pracach grupy roboczej przygotowującej "Principles of Reinsurance Contract Law (PRICL)" - projektu regulacji odnoszącej się do umowy reasekuracji. Wymaga podkreślenia, że jest to projekt, który nie będzie zawierał norm bezwzględnie wiążących a jego docelowy zakres zastosowania nie będzie ograniczał się do państw UE i EFTA. Początek prac nad nowym projektem przewiduje się w październiku 2015r. a jego zakończenie - grudzień 2018r. 


Miło nam poinformować, iż dr Dariusz Fuchs otrzymał z Komisji Kodyfikacyjnej  Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości zaproszenie do wzięcia udziału w pracach zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw umowy ubezpieczenia. 

Miło nam poinformować, iż dr Dariusz Fuchs otrzymał z Komisji Kodyfikacyjnej  Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości zaproszenie do wzięcia udziału w pracach zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw umowy ubezpieczenia.


Dr Dariusz Fuchs został poproszony o wzięcie udziału w charakterze Arbitra,
w I Ogólnopolskim Konkursie Moot Court – Arbitraż Handlowy organizowanym przez Grupę Lokalną Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Warszawa we współpracy z Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Konkurs skierowany jest do studentów prawa z całej polski i składa się z dwóch etapów – etapu pisemnego oraz ustnego. Życzymy powodzenia wszystkim studentom biorącym udział w arbitrażowych zmaganiach. 


Dr Dariusz Fuchs został wykładowcą Podyplomowych Studiów Prawa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego w roku akademickim 2014/2015 organizowanych przez Prof. dr hab. Eugeniusza Kowalewskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu