PRICL

PRICL jest przedsięwzięciem powstałym dzięki inicjatywie Profesorów wspólnej: Helmuta Heissa oraz Antona K. Scnydera z Uniwersytetu w Zurichu oraz Prof.Martima Schauera (Uniwersytet Wiedeński), Profesora Maritna Wandta
(Uniwersytet we Frankfurcie n. Menem), zarazem członków zespołu (tzw. Restatement Insurance Group) opracowującego do roku 2015 PEICL Oprócz pracowników uniwersytetów z całej Europy (Polskę reprezentuje Dariusz Fuchs, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa) i państw pozaeuropejskich,  w pracach grupy będą brać udział także członkowie AGR – Advisory Group Reinsurers (Doradczej Grupy Reasekuratorów), a także reprezentanci Doradczej Grupy Ubezpieczycieli ( AIG – Advisory Group Direct Insurers).

Zasadniczym zadaniem PRICL jest ujednolicenie terminologii oraz przygotowanie wzorcowej regulacji, która w zamierzeniu (analogicznie jak PEICL) stanowiłaby dla reasekuratorów oraz ubezpieczycieli model prawa jednolitego o umowie reasekuracji, która byłaby adaptowalna nie tylko w europejskim porządku prawnym ale mogła znaleźć zastosowanie na rynku amerykańskim czy dalekowschodnim.

Dariusz Fuchs opublikował omówienie projektu w Wiadomościach Ubezpieczeniowych nr 1, które ukazało się pod tytułem "Ujednolicenie kontraktowego prawa reasekuracyjnego w skali międzynarodowej in statu nascendi- PRICL (Project of Reinsurance Contract Law)".

Dariusz Fuchs opublikował "Projekt prawa jednolitego o umowie reasekuracji (PRICL) jako propozycja dla polskiego prawodawcy" w: "Prawne Zagadnienia Międzynarodowego Obrotu Cywilnego i Handlowego", E. Figura-Góralczyk, R. Flejszar, B. Gnela, P. Mostowik (red.), Warszawa 2023, wyd. C.H. Beck.