CV dr Dariusz Piotr Fuchs

Curriculum Vitae

Radca prawny

Dr hab. Dariusz Piotr Fuchs

Wybrane publikacje Dariusza Fuchsa

I/ Afiliacja oraz stopnie uniwersyteckie

1. Wydział Prawa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa (od 2002/2003).

2. Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

3. Adiunkt.

4. Prodziekan d/s studiów administracyjnych, Wydział Prawa UKSW
(od  2002/2003 do 2007/2008) .

- rok uzyskania stopnia magistra ( WPiA UŚ Katowice) 1993.

- rok uzyskania stopnia doktora: (WPiA UŚ Katowice) 1998.

- rok uzyskania stopnia doktora habilitowanego: (UKSW w Warszawie) 2020.


II/ Aktywności związane z pracą uniwersytecką

1. Członkostwo w tzw. Insurance Restatement ( Project Group on European Insurance Contract Law, stanowi to cześć Common Frame of Reference, jestem jedynym reprezentantem Polski  w tym zespole).

2. Członek Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw umowy ubezpieczenia ( od 4 lipca 2013r.).

3. Członek PESCA ( Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej).

4. Ekspert British Council dla projektu Programme 2000 Ukraine: Institutional, legal and administrative reform.

5. Członek kolegium redakcyjnego Rozpraw Ubezpieczeniowych (zastępca redaktora naczelnego).

6. Członek Jury Konkursu na najlepsze prace doktorskie, podyplomowe, magisterskie   i dyplomowe z dziedziny ubezpieczeń społecznych i społecznych przy Rzeczniku Ubezpieczonych.

7. Autor circe 200 publikacji  (krajowych i zagranicznych) dotyczących prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa wspólnotowego, prawa transportowego oraz prawa cywilnego, w tym: prawa prywatnego międzynarodowego.

8. Stały współpracownik i recenzent: Wiadomości Ubezpieczeniowych oraz Prawa Asekuracyjnego.

9. Członek Komitetu Strategicznego Polskiego Oddziału AIDA (Światowe Stowarzyszenie Prawa Ubezpieczeniowego).

10. Członek Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym.


III/ inne aktywności, w tym:  związane  z praktyką wykonywania zawodu radcy prawnego.

1. Arbiter oraz mediator   w Sądzie Arbitrażowym przy RIG w Katowicach.

2. Arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych.

3. Arbiter oraz mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

4. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

5. Członek  Rady Programowej Izby Ubezpieczeń i Oceny Ryzyka  z siedzibą w Warszawie.

6. Członek Stowarzyszenia Pro-Motor.

7. Członek Stowarzyszenia Sędziów Sądów Polubownych.