Konferencje


Wykaz zagranicznych konferencji i sympozjów naukowych


September 1999 r., Law Academy of Lithuania,Financial Law, prelegent.

September 2000 r., Law Academy of Lithuania, Financial Law, prelegent.

September 2001 r, Law Academy of Lithuania, Financial Law, prelegent.


13.08-30.08.1995 r.
Alpbach/Tyrol, „Alpbach Summer School European Integration”, uczestnik.

19.08-1.09.1995 r.
Alpbach, Tyrol, Europaisches Forum Alpbach, „Das ganze und seine teile”, uczestnik.


28.08-16.09.1995 r.
Berlin-Horazdovic, „Europaische Union und Gesamteurope: Vertiefung und Erweiterung”, uczestnik.


16-27.09.1996 r.
Maribor, Slovenia, University of Maribor/Institute for Civil, Comparative and International Private La, „Summer School in the Law of the European Community”, uczestnik.


7-11.06.1997 r.
Trier, Academy of European La, „European Community Law: An Introduction for Young Lawyers”, uczestnik.


14–15.05.1998 r.
Łódź, European Institute/ Academy of European Law, Trie, “The Liberalisation of Financial Services and the Financial Market in Insurance“, uczestnik.


25–26.02.1997 r.
Łódź, European Institute/ la Fondation France - Pologn, “The Regulation and goals European  and national competition policy”, uczestnik.


5 – 16.12.1994 r
Florence, European University Institute/ Academy of European La, “East – West Forum”, uczestnik.


30 11 – 8.12.1995 r.,  
Florence, European University Institute/ Academy of European La, “East – West Forum”, uczestnik. 


8 –9.06.1995 r.,
Trier, Academy of European La, “The Law of Transboundary Payment in the Single European Market”, uczestnik. 


1.02 – 9.07.1999 r.
Katowice – Saint - Etienn, AE Katowice/ Le Centre National d’Etudes Superieures de Securite’ Sociale, “Intensive Programme on Social Security Policy”, uczestnik. 


14 –16.09.1999 r.
Warszaw, “6 th European Congress for Labour Law and Social Security”, uczestnik. 


26 –27.06.2000 r.
Warszaw, Technical Assistance Information Exchange Office DG Enlargement, “Protection of personal data in Labour law, Insurance and Health Care Sector”, uczestnik.


11-20.03.2001 r.
Antwerpen/Belgium, Karel de Grote Hogeschool, “Intensive Program  on Social Security”, uczestnik i prelegent, wykłady.


18.06 – 30.06.1994  r.
Ołomuniec, Czech, Forschungsinsitut fur Europarecht, Karl – Franzens Universitat Graz, Austria  “Basic European Law”, uczestnik.

3 – 4.10.1997 r.Katowice, AE Katowice, “The Academy of Economics in Katowice in International Perspective”, uczestnik.

16 – 17.04.2004 r.
Wenecja, ERA Trewir, RFN, “A Common International Law of Non –Contractual Obligations in Europe (Rome II)", uczestnik.


Wykaz konferencji krajowych

1. Nowe prawo spółek, Poznań 20 – 22 września 2001 r.; referat: Holding ubezpieczeniowy w świetle regulacji kodeksu spółek handlowych.

2. Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, Toruń 15 – 16 listopada 2001  r., referat: Dobro powszechne jako wyznacznik ewolucji wspólnotowego prawa ubezpieczeń gospodarczych.

3. Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej, Kraków – Zakopane 14 – 16 września 2000 r., referat :Holding ubezpieczeniowy w prawodawstwie polskim oraz wspólnotowym.

4. Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej, Toruń 16 – 17 listopada 2000 r., referat Znaczenie ratyfikacji przez RP Konwencji lugańskiej dla orzecznictwa sądowego w zakresie ubezpieczeń gospodarczych.

5. Szanse i zagrożenia funkcjonowania przedsiębiorstw transportu, spedycji i łączności w warunkach Jednolitego Rynku Transportowego, 6 – 7 grudnia 2001 r., Ustroń – Jaszowiec, referat: Zarys regulacji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych w europejskim prawie wspólnotowym.

6. Liberalizacja i konkurencja na rynku transportowym w Europie, Katowice 14 grudnia 2000 r.

7. Finanse, Banki i Ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, Poznań 14 – 15 września 2000 r., referat: Wybrane zagadnienia autonomii kolizyjno – prawnej stron umowy ubezpieczenia majątkowego w dyrektywach II i III generacji europejskiego prawodawstwa ubezpieczeniowego.

8. Dostosowanie polskiego prawa prywatnego międzynarodowego do standardów europejskich, 15 – 16 październik 1998 r., Katowice.

9. Modelowanie preferencji a ryzyko”98, 28 – 29 października 1998 r., Ustroń.

10. Modelowanie preferencji a ryzyko”99, 15 – 16 listopada 1999 r., Ustroń.

11. Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, Toruń 6 – 7 listopad 1997 r., referat: Implementacja dyrektyw III generacji prawa ubezpieczeniowego w wybranych prawodawstwach państw członkowskich Unii Europejskiej.

12. Polska w Unii Europejskiej: Perspektywy, Zagrożenia, Warunki 19 – 20 listopada      1996 r. Toruń.

13. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r,  a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, Toruń 19 – 20 listopada1998 r., referat: Konstytucja RP a reforma ubezpieczeń gospodarczych w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej.

14. Przedmioty prawnicze i ubezpieczeniowe w procesie kształcenia ekonomistów. Poznań,21-22. 09. 1995 r..

15. Polska gospodarka w Unii Europejskiej. Zagadnienia prawne, finansowe i organizacyjne, Katowice 14 maja 2004 r., wygłoszenie referatu: Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na rynku wspólnotowym na przykładzie usług finansowych, prawd. publikacja wyd. Branta.

16. Znaczenie Internetu dla zakładów ubezpieczeń działających na rynku polskim, Poznań 18 maja 2004.

17. Sądownictwo polubowne i mediacje w rozstrzyganiu sporów rynku ubezpieczeniowego, Warszawa 25 czerwca 2004 r.

18. Odpowiedzialność cywilna jako międzynarodowe ryzyko, Warszawa 1 czerwca 2004r.

19. członkostwo w Radzie Programowej konferencji: międzynarodowej: Ubezpieczenia w Polskim Obszarze Rynku Europejskiego A.D. 2004 r.; wygłoszenie referatu pt. Znaczenie Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych ( konwencja rzymska) oraz projektu Rozporządzenia o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych ( „Rzym II”) dla prawa ubezpieczeń gospodarczych., maszynopis 30 stron.

20. przewodniczenie sesji pt.: Aspekty prawne funkcjonowania funduszy celowych w prawodawstwie polskim i europejskim na konferencji: Rola i Znaczenie Fnduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po Integracji Polski z Unią Europejską, Katowice 27 października 2003 r.

21. Konferencja Dziekanów Wydziałów Prawa,  Lublin, 21 – 23 września 2003 r.

22. Konferencja Pośrednicy ubezpieczeniowi a nowe regulacje prawne”, wygłaszając 2 referaty:” Nowe regulacje prawne rzutujące na działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego – Zmiany w KC” oraz „ Nowe trendy i nowe uregulowania w świetle akcesu do UE” ( Warszawa, 2 grudnia 2003 r.). 

23. 22 grudnia 2003 brał udział w konferencji zatytułowanej: „Wpływ nowych uregulowań prawnych na strukturę, układ i treść OWU”, organizowanej w Warszawie przez Izbę Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka.

24. Dr Dariusz Fuchs uczestniczył 16 stycznia 2004 r. w zorganizowanej w Warszawie konferencji : Polski rynek ubezpieczeniowy  w Unii Europejskiej – szanse, wyzwania i zagrożenia.

25. Uroczyste wręczenie Księgi Pamiątkowej Prof. Stanisławowi Sołtysińskiemu, połączone z sesją naukową, Poznań 25 lutego 2005 r.

26. Umowa ubezpieczenia – projekty rozwiązań ( dyskusji ciąg dalszy), Warszawa 8 lipca 2005 – przewodniczenie konferencji oraz referat: Prewencja w świetle nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia.

27. Dariusz Fuchs przedstawił „Konsekwencje nowelizacji kodeksu cywilnego w zakresie umowy ubezpieczenia dla ochrony środowiska” podczas IX Konferencji Naukowo  - Technicznej, która odbyła się 20 października w Jastrzębiu – Zdroju. 

28. Dariusz Fuchs wystąpił jako prelegent ( Wprowadzenie do prawa Unii Europejskiej) podczas tzw. Szkoły letniej:  Rachunkowość i Finanse ubezpieczeń pod rządami prawa europejskiego (Warszawa , 11 września 2004 r.).

29. Uroczyste wręczenie księgi Pamiątkowej Prof. Maksymilianowi Pazdanowi, Katowice 19 maja 2005 r.

30. Współprzewodniczenie panelowi : Europeizacja polskiego prawa ubezpieczeń gospodarczych ( referat: Ochrona konsumenta w umowie ubezpieczenia na życie – uregulowania wspólnotowe) oraz złożenie na piśmie referatu: Zakres przedmiotowy pośrednictwa ubezpieczeniowego ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji – uwagi krytyczne, podczas konferencji: Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego A.D. 2005, Warszawa 10 maja 2005 r.

31. Konferencja Dziekanów Wydziałów Prawa i Administracji, Uniwersytet Gadański, wrzesień 2004r.

32.  XI Kongres Brokerów, 29 maja – 1 czerwca 2008 r., referat: Właściwość sądu i właściwość prawa w europejskich ubezpieczeniach gospodarczych.

33. II Międzynarodowe Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych, Warszawa 8 – 9 maja 2008 r., referat: Prawo ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Uwagi z perspektywy akademickiej.

34. Ochrona środowiska w terenach górniczych podziemnych i odkrywkowych zakładów górniczych w subregionie zachodnim województwa śląskiego, Racibórz 18 października 2007 r., referat: Wpływ państwa na tworzenie systemów kompensacji następstw ryzyka katastroficznego na przykładzie zagrożeń wodnych.

35. V Forum Ubezpieczeń, Warszawa 25  -27 września,  referat: Zmiany w umowie ubezpieczenia wynikające ze zmiany kodeksu cywilnego.

36. II Insurance Forum, 29 listopada 2007 r., referat: Umowa ubezpieczenia na życie po 10 sierpnia b.r. w świetle prac Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law.

37. Wygłoszenie referatu : Ochrona prawa własności w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w: Ochrona środowiska w planach zagospodarowania przestrzennego miast i gmin w subregionie zachodnim województwa śląskiego, Katowice  - Rybnik 2008r.

38. Wygłoszenie referatu  O potrzebie stworzenia systemu ochrony przed ryzykami katastroficznymi. Refleksje na przykładzie ubezpieczeń rolniczych w Polsce; Konferencja: Ochrona ubezpieczeniowa na rzecz sektora rolnego, Warszawa ( SGGW), 12 grudnia 2008 r.

39. Referat: Pozycja ubezpieczonego w świetle Rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001; Konferencja: Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek, Warszawa (UW) 20 lutego 2009r.

40. Referat: Zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczenia  w turystyce europejskiej w świetle Insurance Restatement; Konferencja: Umowy w gospodarce turystycznej, Bydgoszcz 26-27 maja 2009r.

41. Prowadzenie panelu  Polskie prawo ubezpieczeń gospodarczych wobec wyzwań europeizacji i dostosowania do potrzeb rynkowych oraz referat: Rozporządzenie Rady Rzym I dla rynku ubezpieczeniowego w Polsce,; Konferencja: Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego A.D. 2009, Warszawa 6 maja 2009 r.  

42. Referat w języku angielskim podczas Conference in European Insurance Law 2009 r., ERA, Trewir, 23-24 marca 2009 r.

43.  Udział w konferencji ( referat zgłoszony i przyjęty do druku, nie wygłoszony ze względu na formułę konferencji) podczas: konferencji organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu” Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, Czerniejewo 24 – 25 listopada 2009 r.

44. Referat: Restatement of European Insurance Contract Law a koncepcja polskiego kodeksu ubezpieczeń, konferencja: O potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczeń, Toruń 23-24 kwietnia 2009 r.

45. Udział w konferencji ( referat zgłoszony i przyjęty do druku, nie wygłoszony ze względu na formułę konferencji) podczas: konferencji organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu” Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, Czerniejewo 24 – 25 listopada 2009 r.

46. Konferencja ( 26. 05.2010 r., Warszawa), Ubezpieczenia  w polskim obszarze rynku ubezpieczeniowego, A.D. 2010 r., moderator panelu Wykonywanie umów ubezpieczenia, referat: Przesłanki uznania sporu ubezpieczeniowego jako sprawy gospodarczej w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego.

47. Międzynarodowa konferencja( 17 05- 19. 05, Rydzynia k. Poznania), Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, moderator panelu: Prawne aspekty funkcjonowania ubezpieczeń, referat: Wpływ GATS na polskie prawo ubezpieczeń gospodarczych.

48. Konferencja (17 06 2010 r., Toruń),Ubezpieczenia grupowe na życie a prawo zamówień publicznych;  referat: The European Restatement of Insurance Contract Law a grupowe ubezpieczenia na życie.

49. Konferencja z cyklu Akademia Becka ( 23 06 2010 r., Warszawa), referat: Pomoc prawna z urzędu w ujęciu nowelizacji k.p.c.

50. Konferencja - współreferent (12 10 2010 r., Rudy Raciborskie k. Rybnika), referat: Centrum Informacji o Kopalniach Zlikwidowanych ROW jako instytucja ochrony dziedzictwa technicznego ziemi rybnickiej.

51. Organizacja  ogólnopolskiej konferencji Stan europeizacji polskiego prawa ubezpieczeń gospodarczych w przededniu członkostwa w UE, Warszawa, Wydział Prawa UKSW, 1 kwietnia 2004 r.; wygłoszenie referatu pt. Pojęcie lokalizacji ryzyka w prawie ubezpieczeń gospodarczych.

52. Wykład w ramach Szkolnego Tygodnia Edukacji Regionalnej w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku, 08. 12. 2017 r. 

53. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (11. 06. 2018 r.) - pt. Zabytki techniki - ich dzieje, trwanie, rewitalizacja; wygłoszenie referatu pt. Koncepcja szlaku kopalń zlikwidowanych w Rybnickim Okręgu Przemysłowym.


Konferencja Polskiej Izby Ubezpieczeń;

szczegóły: link do rejestracji:  http://rejestracja.piu.org.pl/?event=system-prawny-ubezpieczen-obowiazkowych - udział bezpłatny.